Algemene Bedrijfsvoorwaarden.

Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn een vertaling van de Duitse AGB (Algemeine Geschäfts Bedingungen) van Eifel Plus Immobilien. Omdat we een Duits bedrijf zijn is de Duitse versie van onze AGB de enige rechtsgeldige versie en ten alle tijden van kracht. Zie hiervoor onze website of vraag een extra kopie aan bij ons kantoor.
Onderstaande vertaling dient slechts als hulpmiddel en vervangt in geen enkel geval de Duitse AGB.
 1. Onze object exposés, met alle daarin genoemde gegevens zijn naar beste weten samengesteld, echter gebaseerd op informatie van de eigenaar, derhalve nemen we geen verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan.
  Tussenverkoop en tussentijdse verhuur blijft de eigenaar voorbehouden.
  Onze aanbiedingen zijn vertrouwelijk te behandelen en mogen zonder onze toestemming niet aan derden worden doorgegeven.

 2. Heeft de geïnteresseerde reeds voorkennis van een door ons aangeboden object, dient deze geïnteresseerde dit onverwijld aan ons door te geven onder vermelding van de bron van zijn voorkennis. Anders geldt een door ons schriftelijk of mondeling aangeboden mogelijkheid tot het afsluiten van een contract als oorzakelijk.

 3. De in het exposé genoemde prijs voor een object (huurprijs, koopprijs, etc.) moet gezien worden als een richtprijs en is als zodanig absoluut vrijblijvend.
  De aanspraak op makelaarsprovisie blijft ook dan bestaan wanneer de contractpartners een hogere of lagere prijs voor het betreffende object overeenkomen die van de aangegeven prijs afwijkt. De hoogte van de makelaarsprovisie is afgestemd op de prijs die daadwerkelijk overeengekomen is en vastgelegd in de notariële acte.

 4. De provisie is ook dan door de opdrachtgever te betalen wanneer niet hij of zij zelf maar een met hem middels persoonlijke of zakelijke betrekkingen verbonden persoon het rechtgeldige contract afsluit.

 5. De provisieplicht van de opdrachtgever ontstaat ook wanneer tussen de betrokkenen middels de door onze bemiddeling in de toekomst een zakelijk gelijkwaardig contract wordt afgesloten. De provisieverplichting blijft bestaan wanneer het afsluiten van het contract op een later tijdstip of onder afwijkende voorwaarden wordt gedaan wanneer het gelijke zakelijke resultaat wordt behaald.

 6. In het geval van ongeoorloofd handelen (d.w.z. in strijd met bepalingen in dit contract) door onze opdrachtgever of door een door ons geïnformeerde geïnteresseerde is de opdrachtgever verplicht tot betalen van de overeengekomen provisie die in geval van handelen contract conform door de opdrachtgever of geïnteresseerde zou zijn verschuldigd.

 7. Onze provisie is onafhankelijk van ambtelijke of gerechtelijke goedkeuring te betalen bij afsluiten en ondertekenen van het koopcontract bij de notaris.
  Onze provisieaanspraak is niet afhankelijk van het uitvoeren van het contract.
  Onze opdrachtgever is verplicht ons een afschrift te doen toekomen van het door onze bewijsbare werkzaamheden of bemiddeling tot stand gekomen contract.

 8. Onze makelaars provisie bedraagt:

  a) Deze provisie bedraagt - indien de koop van (woon)huizen (Häuser), grond (Grundbezitz) en eigendomsappartementen (Wohnungen) tot stand is gekomen door onze aantoonbare werkzaamheden (Nachweis) of bemiddeling- 3,57% inclusief BTW (=MwSt) van de koopprijs zoals in het ondertekende koopcontract bij de notaris is vermeld.
  De afgesproken provisie dient op het moment van ondertekenen van het koopcontract te worden voldaan.
  Volgt een koopovereenkomst betreffende een privébezit tussen de opdrachtgever en een door ons bewijsbaar aangedragen of bemiddelde koper binnen de termijn van 6 (zes) maanden na afloop van ons werkcontract, is de volledige provisie alsnog verschuldigd. Daarbij is het onbelangrijk of het gaat om het oorspronkelijke nagestreefde contract of dat er een daarvan afwijkend contract wordt afgesloten.

  b) Bij “Nachweis” (=bewijs) of bemiddeling van gedwongen verkoop objecten bedraagt de provisie 3,57% inclusief BTW van de toeslagprijs.

  c) Bij bemiddeling van hypotheken of andere leningen bedraagt de aan ons te betalen provisie 1% inclusief BTW van het bemiddelde bedrag van de lening of hypotheek, te betalen door degene die de hypotheek of lening afsluit. Deze bemiddelingsprovisie is te betalen bij het afsluiten van het contract tussen degene die de lening verstrekt (Bank, Sparkasse, Verzekering of Hypotheekbank) en degene die de lening afsluit resp. de eigenaar van het met de lening (=Grundschuld) belastte eigendom.

  d) Bij “Nachweis” of bemiddeling van huur- of pachtcontracten voor bedrijfs objekten bedraagt de provisie 3,57% van de jaaropbrengst gedurende minstens 5 (vijf) jaar en hoogstens 10 (tien) jaar. Als jaaropbrengst gelden ook verdere opbrengsten met uitzondering van onkosten inclusief BTW.
  De periode dat een optie loopt wordt gezien als een deel van de overeengekomen huurperiode.

  e) Provisie over huurcontracten van woonruimte in (woon)huizen of appartementen (Wohnungen of Häuser) bedraagt 2,38 maal de maandhuur (exclusief de nevenkosten) inclusief BTW.

  f) Als vergoeding voor werkzaamheden ten behoeve van oplevering of overdracht voor woon- of bedrijfsruimtes geldt per opdracht een vaste vergoeding ter hoogte van € 150,00 tenzij anders overeengekomen.

  g)De door ons voorgefinancierde bedragen voor het verkrijgen van objectgegevens, (bijvoorbeeld bij ambtelijke instanties, banken, etc.) dienen te worden vergoed

  Bovenstaande provisie (genoemd onder a t/m g) is verschuldigd ongeacht de provisie die we met de andere contractpartner hebben afgesproken.
  Conform de makelaarsopdracht zijn wij gerechtigd met beide contract partijen een provisie afspraak te maken.

 9. In het geval dat de verkoper/verhuurder van zijn voornemen tot verkoop of verhuur tijdens de looptijd van het contract afziet, is hij/zij verplicht een onkostenvergoeding voor aantoonbare zakelijke kosten (o.a. telefoon, porti, maken exposé, autokosten, enz. ) te betalen tot een maximum van € 500,00.

 10. Bij opdrachten tot het samenstellen van een inhoudelijke huurovereenkomst voor hetzij voor de huur van een woning of een huis, hetzij voor een bedrijfsobject, wordt van onze zijde geen aansprakelijkheid aanvaard.

 11. Aansprakelijkheid onzerzijds geldt slechts dan wanneer door ons toe te rekenen bewijsbare ernstige slordigheid of door het bewust verzwijgen van zaken de opdrachtgever lichamelijke schade lijdt dan wel zijn leven verliest.

 12. De door ons gemaakte foto’s, grafieken, schetsen, plattegronden, enz. zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet door derden worden gebruikt.

 13. In geval van enig geschil is de plaats van onderhandeling de vestigingsplaats van de makelaar te Nohn.
  Eventuele gerechtelijke geschillen vallen onder het Ambtsgericht Daun.

 14. Mochten individuele bepalingen in deze algemene bedrijfsvoorwaarden of welk (koop-) contract dan ook ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene bedrijfsvoorwaarden van kracht.
Nohn, mei 2011 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conform de Europeese wetgeving wijzen wij u op een online webside voor advies bij strijd over een online afgesloten contract:

Verbraucherinformationen:
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: ec.europa.eu/consumers/odr